ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PREMIER CRU WIJNEN.
Gevestigd te HELMOND, (ingeschreven Handelsregister Kamer van Koophandel no. 71819177).
Algemene bepalingen

Artikel 1: Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen.
2. Toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de afnemer gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.
Artikel 2: Partijen
In deze voorwaarden worden partijen aangeduid als “leverancier” en “afnemer”. Onder “leverancier” wordt verstaan de wijnimporteur en handel Premier cru wijnen
Onder “afnemer” wordt verstaan de horecaondernemer, de detaillist of consument.
Artikel 3: Aanbiedingen/orders
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Orders zijn voor de leverancier eerst bindend, wanneer zij door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.
3. De leverancier behoudt zich het recht voor om voor elk van de door haar te leveren goederen minimumhoeveelheden en een minimumaankoopbedrag te bepalen.
Artikel 4: Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door leverancier is aangegeven gelden alle opgegeven prijzen inclusief alle heffingen, belastingen en accijnzen, etc. doch exclusief BTW, en evt. verzendkosten en waarborgsommen en voor zover van toepassing de vergoeding behandeling retouremballage en eventuele afzonderlijk gespecificeerde toeslagen.
2. Indien artikelen niet per volle verpakkingseenheid (bijvoorbeeld: doos) afgenomen worden kan er een gerieftoeslag worden gehanteerd.
3. Per factuur kan leverancier verwerkingskosten in rekening brengen.
4. Per aflevering geldt een minimale bestelhoeveelheid. Vertegenwoordigt de levering een bedrag lager dan het door leverancier te bepalen minimum bestelbedrag dan kan een ordergroottetoeslag in rekening worden gebracht.
5. Voor bestellingen in het weekend, zijnde vrijdagavond 17.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur, geldt een weekenddiensttoeslag.
6. Voor contante betalingen geldt een risico- en administratieve toeslag.
7. Actieartikelen worden niet retourgenomen. Op actieartikelen zijn eventuele bonus- en/of kortingsafspraken niet van toepassing.
8. Leverancier kan handlings- en administratiekosten in rekening brengen bij het retourneren van volgoed.
9. Voor de door de leverancier rechtstreeks aan de afnemer geleverde producten gelden prijzen en toeslagen zoals die op het tijdstip van levering in de prijscourant van de leverancier zijn vastgesteld. In de overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is de betreffende prijscourant van toepassing verklaard.
10. Leverancier is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren.
Artikel 5: Levering/leveringstermijn
1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen geschiedt de aflevering franco huis aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres. De leverancier is vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren goederen. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer zijn niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschieden voor rekening en risico van de afnemer.
2. Het afleveradres c.q. losplaats, moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zowel voor het onmiddellijk lossen c.q. laten lossen van de goederen zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de afnemer voor eigen rekening en risico zorgdragen voor voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen. Afnemer zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren goederen kan worden begonnen tot een minimum wordt beperkt. Tussen de afnemer en de leverancier worden de tijden waarop de vervoerder(s) in de gelegenheid worden gesteld om de goederen op het adres van afnemer af te leveren en retouremballage mee te nemen, schriftelijk vastgelegd.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de leverancier opleveren. Indien afnemer wenst dat de aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, dient zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan leverancier. Indien leverancier hiermee in gebreke blijft, is de afnemer, behoudens het bepaalde in artikel 13, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De afnemer heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is. Leverancier is echter in geen geval aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van afnemer ten gevolge van het niet op voorraad zijn van goederen bij leverancier.
4. Leverancier heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door haar gewenste vorm, dan wel contante betaling te verlangen.
5. Retourzendingen van geleverde goederen zijn slechts toegestaan, indien de leverancier daartoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
6. Leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6: Reclames
1. Reclames betreffende de geleverde goederen en/of facturatie hebben geen gevolg indien zij niet binnen zeven dagen na aflevering van de goederen of binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij de leverancier zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de geleverde goederen, ook voor wat betreft de op de goederen vermelde houdbaarheidstermijnen, en het verschuldigde te hebben goedgekeurd, ook voor wat betreft de verschuldigde cilinderhuur als bedoeld in artikel 17.2, en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.
2. Indien de leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend gehouden tot zo spoedig mogelijke nieuwe levering (vervanging of levering van het ontbrekende), zonder dat de afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. De afnemer zal de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van leverancier houden.
3. Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer niet tot nakoming van zijn (betalings)verplichtingen.
Artikel 7: Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen op de door leverancier aan te geven wijze te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum, dit zodanig dat, het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn op de bankrekening van de leverancier is bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling raakt de afnemer in verzuim.
2. Eventuele geschillen tussen de afnemer en de leverancier over kwaliteit of uit anderen hoofde door de afnemer ingediende reclames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten of te verrekenen.
3. In geval van niet tijdige betaling is de afnemer aan de leverancier wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
4. Leverancier bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering op de afnemer hij enige betaling toerekent.
5. Bonus- en/of kortingbedragen ten gunste van de afnemer komen te vervallen indien de afnemer in verzuim is als bedoeld in lid 1.
6. Indien afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste vijftien procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,00.
7. Uitsluitend leverancier is gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van alle vorderingen en schulden die afnemer heeft of mocht krijgen, niet alleen van leverancier jegens afnemer, doch ook van een aan leverancier direct of indirect gelieerde rechtspersoon en/of natuurlijke personen jegens afnemer.
Artikel 8: Risico/Eigendomsvoorbehoud
1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat bij aflevering direct na aftekening van de begeleidende vrachtbrieven over op de afnemer, zijnde het moment waarop de goederen los/laadgereed aangeboden worden aan de afnemer.
2. Alle door de leverancier afgeleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de afnemer de koopprijs daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes, evenals enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. Afnemer heeft echter het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de leverancier schriftelijk te kennen geeft dat de afnemer deze goederen terstond ter beschikking van de leverancier moet stellen.
3. Indien afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in dit artikel bedoeld, is leverancier gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf en voor rekening van afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer zal hieraan medewerking verlenen. Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 9: Verplichtingen van de afnemer en verboden
1. Elke afnemer is verplicht:
a. alle door de leverancier in het verkeer gebrachte goederen uitsluitend te verhandelen in de originele, van de leverancier afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan en, voor
zover van toepassing, aan zijn afnemers voor de emballage gelijke bedragen aan statiegeld en/of vergoeding behandeling retouremballage in rekening te brengen respectievelijk bij terugontvangst te vergoeden als daarvoor in de prijscourant van de leverancier voor het betreffende goed zijn vermeld;
b. zich te onthouden van gedragingen die naam, merken, producten of emballage van de door de leverancier geleverde goederen of het daarmee verbonden imago zouden kunnen schaden;
c. alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de bieren, overige dranken en overige goederen van de leverancier, waartoe onder meer behoort het overdekt en vorstvrij opslaan van de geleverde goederen. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor gebreken van de van hem afkomstige goederen die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege de afnemer of door hem geleverde derden;

Artikel 10: Omzetbonus
Bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van de afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of kortingen
worden berekend, aan de leverancier zijn voldaan. Door de afnemer nog verschuldigde factuurbedragen zullen door de leverancier op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Leverancier is niet aansprakelijk jegens afnemer zolang afnemer zijn verplichtingen jegens leverancier niet is nagekomen.
2. De omvang van de aansprakelijkheid van leverancier is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade en wel als volgt:
a. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en), de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitbetaalde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is;
b. indien ter zake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar exclusief BTW. In geen geval zal de totale vergoeding van directe schade op grond van het bepaalde in dit lid sub b meer bedragen dan € 10.000,00;
3. Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het tweede lid van dit artikel meer dan een vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen:
a. gevolgschade;
b. gederfde winst;
c. gemiste besparingen;
d. schade door bedrijfstagnatie;
e. de niet nakoming van afnemer aan het gebruik van de geleverde cilinders en toebehoren verbonden voorschriften inclusief tijdig ter beschikking stellen ten behoeve van periodieke keuring, inspectie en controle, dan wel het voorziene normale gebruik;
f. normale slijtage;
g. de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
h. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van de afnemer toegepast, dan wel aangeleverd;
i. schade opgetreden na levering indien afnemer (of een derde) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier over is gegaan tot herstel of andere werkzaamheden aan het geleverde heeft (laten) verricht(en).
5. De aansprakelijkheid van leverancier gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit anderen hoofde, voornamelijk onrechtmatige daad.
6. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is leverancier niet aansprakelijk.
7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van leverancier strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van leverancier.
8. Indien leverancier ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de afnemer c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer haar ter zake volledig vrijwaren en leverancier alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.
9. Met betrekking tot een symbool betreffende Uniforme Artikel Codering als bedoeld in de European Article Numbering Association (E.A.N.) regeling, is de leverancier nimmer aansprakelijk, tenzij de voorschriften van de E.A.N, niet zijn opgevolgd.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 12: Overmacht
1. Mocht de leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de leverancier gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn en gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.
2. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de leverancier als de afnemer gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
3. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van tekortkoming van leveranciers van wie de leverancier een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, evenals iedere andere storing in het bedrijf van de leverancier.
Artikel 13: Beëindiging
1. Leverancier is bevoegd (een) gesloten overeenkomst(en) met afnemer geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen op grond van iedere tekortkoming door afnemer in de nakoming van een overeenkomst, onverminderd het recht van leverancier om schadevergoeding te vorderen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 en de overige haar toekomende rechten zijn de vorderingen van leverancier op afnemer onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties:
a. in geval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surseance van betaling aanvraagt, of de wet schuldsanering natuurlijke personen op afnemer van toepassing wordt verklaard;
b. in geval afnemer een natuurlijk persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;
c. na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet (behoorlijk) zal nakomen;
d. afnemer verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van leverancier onvoldoende is;
e. indien afnemer ondanks aanmaning, per aangetekende brief met berichtgeving van ontvangst of per deurwaardersexploot, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;
f. indien afnemer binnen zijn onderneming de zeggenschap verliest en/of de onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen of gestaakt.
In de gevallen a tot en met f is leverancier bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met afnemer op te schorten, dan wel tot (gedeeltelijke) ontbinding van die overeenkomsten over te gaan, een en ander onverminderd het recht van leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. In het geval leverancier (een) gesloten overeenkomst(en) rechtsgeldig beëindigd, is leverancier gerechtigd – indien zij inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen – om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 14: Eigendom emballage
1. Tenzij afgeleverde emballage kennelijk voor eenmalig gebruik bestemd is, is de afnemer verplicht om zoveel ledig emballagemateriaal aan de leverancier te retourneren als hij van de leverancier ter beschikking heeft gekregen, en wel gesorteerd overeenkomstig de aard van het betreffende emballagemateriaal. De leverancier is verplicht om de afnemer het overeengekomen, c.q. het gebruikelijke statiegeld te betalen, waar toepasselijk: met aftrek van de overeengekomen c.q. gebruikelijke kosten voor behandeling van retouremballage (VBR). Indien naar het oordeel van de leverancier de afnemer van emballage deze onvoldoende gesorteerd inlevert, zal de leverancier niet gehouden zijn de heffing c.q. vergoeding behandeling retouremballage te voldoen.
Artikel 15: Statiegeld en emballage/vergoeding behandeling retouremballage (VBR)
1. Voor de emballage worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage geheven, voor zover dit door de leverancier is kenbaar gemaakt.
2. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van de emballage.
3. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk aan de leverancier te worden geretourneerd, waarbij de afnemer verplicht is zorg te dragen dat de flessen naar inhoudsmaat, vorm en kleur, in de bijbehorende kratten, kisten of dozen gesorteerd zijn en dat de emballage naar soort en kleur verpakking gepalletiseerd is. Losse flessen en flessen in andere verpakkingen dan de kisten, kratten en dozen van de leverancier, behoeven door deze niet te worden teruggenomen. Indien de afnemer – naar het oordeel van leverancier – de emballage onvoldoende gesorteerd, of herhaaldelijk met niet/zeer moeilijk verwijderbare stickers inlevert, zal de leverancier niet gehouden zijn de voorheffing c.q. vergoeding behandeling retouremballage te voldoen.
4. Ingeval van terugontvangst van beschadigde emballage en overige goederen vindt geen vergoeding of creditering van berekend statiegeld plaats.
5. De leverancier behoudt zich het recht voor retouremballage en overige goederen, waarvoor geen statiegeld in rekening is of wordt gebracht, alsnog statiegeld te vorderen.
6. Facturering c.q. creditering van retouremballage en overige goederen, van voorheffing c.q. vergoeding behandeling retouremballage (V.B.R.) vindt plaats aan de hand van de door de afnemer en de vervoerder te tekenen afleveringsbon.
7. Het in het bezit van de leverancier zijnde exemplaar van bovengenoemde afleveringsbon wordt geacht de juiste opgave te bevatten van de afgeleverde hoeveelheid goederen, echter met dien verstande dat indien de retouremballage door de afnemer op pallets of soortgelijke hulpmiddelen wordt aangeboden, de leverancier niet gebonden zal zijn aan de vermelding op de afleveringsbon van de hoeveelheid op de pallets geplaatste emballage, indien en voor zover deze afwijkt van de hoeveelheid, die bij de door de leverancier uitgevoerde controles wordt geconstateerd. In dit geval zal de leverancier bij facturering uitgaan van de laatstgenoemde hoeveelheid.
8. Leverancier beoordeelt steekproefsgewijs of de retouremballage lege posities dan wel vreemde flessen, zijnde flessen die niet afkomstig zijn van de leverancier, bevat. Indien hiervan sprake is, is de leverancier niet gehouden de daarmee corresponderende voorheffing c.q. vergoeding behandeling retouremballage aan de afnemer te voldoen.
Artikel 16: Overdracht van rechten en plichten
1. Leverancier behoudt zich het recht voor haar verplichtingen te doen verrichten door derden.
2. Afnemer mag zijn rechten en plichten slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier overdragen aan derden.
3. Voorts zal afnemer in geval van overdracht van zijn verplichtingen gehouden zijn aan leverancier desgevraagd passende garanties te bieden ten opzichte van de nakoming deze verplichtingen.
Slotbepalingen

Artikel 20: Wijzigingen
Deze voorwaarden kunnen door de leverancier te allen tijde worden aangevuld of gewijzigd.
Artikel 21: Geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden, op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) is – voor zover overigens al van toepassing – uitgesloten. Datzelfde geldt voor enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen partijen samenhangend met de overeenkomst tot opdracht of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staand, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank te Eindhoven.